Версия за печат

BG-Рудозем

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-2019-0010

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-osashtestvyavane-na-konsultantski-uslugi-za-posledvashtoto-upravlenie-i-otchitane-n-304.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

10600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, съгласно Административен договор BG06RDNP001-7.001-0105-С01 от 16.05.2019 г., подписан между община Рудозем и Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000, 71541000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

30/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, съгласно Административен договор : BG06RDNP001-7.001-0105-С01 от 16.05.2019 г., подписан между община Рудозем и Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони . Управление на цялостното изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Условия за изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., както и условията, залегнали в Договора за отпускане на финансова помощ между ДФ”Земеделие” и Община Рудозем.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 01.10.2019 г. в 10:30 часа, в сградата на Община Рудозем, бул. България № 15, Заседателна зала, ет. 3.При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/09/2019  (дд/мм/гггг)