Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

77-00-33

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

BG332, Община град Добрич, ул. България №12, За: Георги Василев, Николай Великов, България 9300, Добрич, Тел.: 058601 203, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058600 166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/11294b73-5b27-48c0-a7a4-9de139ffb00b.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

49541.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на тонер касети и консумативи за принтери и копирни машини” Обхватът на обществената поръчка включва доставка на тонер касети и консумативи за принтери и копирни машини, които обслужват административната дейност на Община град Добрич.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125100, 30125110, 30125120

Описание:

Касети с тонер
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини


Срок за получаване на офертите

26/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 27.09.2019 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община град Добрич, ет.2., находяща се в гр. Добрич, ул. "България" 12, като право да присъстват имат представители на участниците. Възложителят удължава срока за получаване на офертите най-малко с 3 /три/ дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, след изтичане на този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящите указания, обявата, техническата спецификация, образците и проекта на договор на официалната интернет страница на Община град Добрич: www.dobrich.bg, раздел “Профил на купувача”, електронната преписка на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/09/2019  (дд/мм/гггг)