Версия за печат

BG-Белово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-01-41

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016275060352

BG423, Териториално поделение Държавно горско стопанство Белово, бул. Юндола 20, За: Анета Яначкова - юрисконсулт, България 4470, Белово, Тел.: 0889 734775, E-mail: belowo_dgs@abv.bg, Факс: 03581 2157

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uzdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/8/pr/285.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за противопожарни депа за нуждите на ТП ДГС Белово" - доставка чрез закупуване на моторна помпа за нуждите на ТП ДГС Белово, с параметри посочени в Техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42122130

Описание:

Водни помпи


Срок за получаване на офертите

20/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 24.09.2019 г. от 16:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Белово на бул. "Юндола" 20. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2019  (дд/мм/гггг)