Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

421-EР-19-НО-Д-З

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

BG421, Електроразпределение Юг EАД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, За: Георги Георгиев - търговски въпроси, Ст. Tоталов -технически въпроси, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 304325; 032 303818, E-mail: ge.georgiev@evn.bg, Факс: 032 278500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.evn.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/19_ER_421.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40205 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на кабелни адаптори 20 kV

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410

Описание:

Електрически материали


Срок за получаване на офертите

16/09/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на офертите на дата 17.09.2019г. от 10:30 ч. на адреса на Възложителя: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/09/2019  (дд/мм/гггг)