Версия за печат

BG-ГРАМАТИКОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3392

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540203

BG341, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ГРАМАТИКОВО, С.ГРАМАТИКОВО, За: ВЕЛИНА АБАДЖИЕВА - ЮРИСТ, България 8166, ГРАМАТИКОВО, Тел.: 0598 2230, E-mail: dlsgramatikovo@uidp-sliven.com, Факс: 0598 2231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsgramatikovo@uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/3392.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП ДЛС Граматиково“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

16/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/09/2019  (дд/мм/гггг)