Версия за печат

BG-Дупница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-01-40

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016275060157

BG415, Териториално поделение Държавно горско стопанство Дупница, ул. Саморанска № 35, За: Десислава Иванова- юрисконсулт, България 2600, Дупница, Тел.: 00359 885296097, E-mail: dldupnica@abv.bg, Факс: 00359701 51381

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uzdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/8/pr/284.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване и монтаж на 5 бр. климатици за нуждите на ТП „ДГС Дупница“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512000

Описание:

Климатични инсталации


Срок за получаване на офертите

13/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/09/2019  (дд/мм/гггг)