Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЛС-07-98

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695349

BG411, Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Ивалина Маринова - юрисконсулт в отдел ОП, дирекция УС, България 1040, София, Тел.: 02 9237489, E-mail: Ivalina_Marinova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mjs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.mjs.bg/b9c2bbd2b4e5b152c8f5e502503f53f0.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Сканиране и прикачване на документи към Автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79999100

Описание:

Услуги по сканиране


Срок за получаване на офертите

16/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Друга информация (когато е приложимо): На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията за разглеждане и оценка на получените оферти отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от максимално допустимата стойност на договора без ДДС. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, се представя под формата на парична сума, банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, представена под формата на парична сума се внася по сметката на Министерство на правосъдието, Банка: БНБ – Централно управление; Банков код (BIC): BNBGBGSD; Банкова сметка (IBAN): BG44 BNBG 9661 3300 1737 01. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Банковата гаранция или застраховката следва да е валидна за срока на изпълнение на договора, удължен с 30 (тридесет) календарни дни. Банковата гаранция за изпълнение или застраховката следва да бъде представена в оригинал, като в случай, че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български; При представяне на гаранция под формата на парична сума, банковата гаранция или застраховката изрично се посочва предметът на договорът, за който се представя гаранцията. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на 17.09.2019 г., от 14:00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, ет. 5, стая 506.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/09/2019  (дд/мм/гггг)