Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880291

BG321, Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново, пл. Център № 2, ст. 106, За: М. Станчева, Л. Димитрова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 617193; 062 617207, E-mail: l.dimitrova@ro04.nra.bg, Факс: 062 625987

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nap.bg/news?id=4052.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офис Габрово, на обособени позиции №1 и №2, подробно описани в Приложение № 2 към обявата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71356000

Описание:

Технически услуги


Срок за получаване на офертите

16/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Офертите се подават на адрес на ТД на НАП Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Център” № 2, ст. 106. Заседанието на назначената от възложителя комисия ще се проведе на 18.09.2019г. в 14:00 часа - в административната сграда на ТД на НАП в гр.Велико Търново на пл. „Център” № 2, стая 210 /заседателна зала/.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/09/2019  (дд/мм/гггг)