Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-37

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201618

BG325, Районна здравноосигурителна каса, ул. Партений Павлович №3, За: Стоян Митев Стоянов, България 7500, Силистра, Тел.: 086 812151, E-mail: silistra@nhif.bg, Факс: 086 812143

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/1935.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

955 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Силистра“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

13/09/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/09/2019  (дд/мм/гггг)