Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПИ-712

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.09.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на република България-главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Надя Зарева, България 1000, София, Тел.: 02 8036024, E-mail: nzareva@prb.bg, Факс: 02 9313834

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/sybirane-na-oferti-s-objava-s-predmet-izvyrshv-178.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

15667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

12/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Поръчката се възлага като част от обществена поръчка с предмет „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в АГП, ВКП, ВАП, НСлС, БЗ, УБ “Цигов чарк“, гр. Батак, ПД “Изгрев“, гр. Бяла“ по три обособени позиции: ОП № 1: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в АГП, ВКП, ВАП, НСлС, БЗ“; ОП 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ПД “Изгрев“, гр. Бяла“ и ОП 3 „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в УБ “Цигов чарк“, гр. Батак“. Общата прогнозна ст-ст на поръчката е 17 037 лв., както следва: за ОП 1-15 667,00 лв. (91,96 на сто от общата ст-ст на поръчката ), за ОП 2 – 584,00 лв. (3,43 на сто от общата ст-ст на поръчката) и за ОП 3 – 786,00 лв. (4,61 на сто от общата ст-т на поръчката). С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и вземайки предвид чл.20, ал. 9, че Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи ст-сти, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред, настоящата поръчка се възлага по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП 2 и ОП 3 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП чрез директно възлагане. 2. Срок за изпълнение: До 35 (тридесет и пет) работни дни, считано от датата на сключване на договор с избрания изпълнител и по одобрен от възложителя график. 3. Финансиране:Финансирането на поръчката е с бюджетни средства на Прокуратурата на Република България 4. Възможност за представяне на варианти:Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите 5. Условия и начин на плащане: По банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от И-ля, съгласно приложения проект на договор. 6. Гаранция за изпълнение:Не се предвижда гаранция за изпълнение на договора 7. Документи, свързани с участие в поръчката Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. Офертите се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по §1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Съдържание на офертата: 1. Декларация по чл. 192, ал. 3 ЗОП - Приложение № 1; 2. Представяне на участника - Приложение № 2; 3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 4. Техническо предложение, съдържащо: а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя - Приложение № 3; б) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката. 5. Ценовото предложение - Приложение № 4; 6. Опис на представените документи.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/09/2019  (дд/мм/гггг)