Версия за печат

BG-Дупница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 109501412

BG415, МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД, град Дупница, ул. “Свети Георги” №2, За: Боян Авджийски, България 2600, Дупница, Тел.: 00359 879881049, E-mail: mbaldupnitsa@gmail.com, Факс: 02 9759011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mbal.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на 3 броя светлодиодни операционни лампи и 3 броя операционни маси с електрическо управление за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, като доставката ще се извърши след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие. Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 90 календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя. Участниците следва да предложат гаранционно обслужване на предлаганата медицинска апаратура. Гаранционният срок е по предложение на участника, в месеци, като не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала. Срокът за реакция при повреда е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 48 часа от получаване на уведомление от страна на Възложителя. Плащането се извършва в левове, по банков път, отложено, в срок, предложен от участника, но не по-кратък от 12 месеца след представяне на писмена заявка, фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол с отразени следните дейности: доставка на апаратурата, монтаж, въвеждане в експлоатация и проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя. Офертите на участниците следва да съдържат: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Удостоверение за актуално състояние /ЕИК/; 3. Декларация за съответствие с критериите за подбор; 4. Административни сведения; 5. Декларация за съгласие с проекта на договор; 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.3-6 от ЗОП; 8. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Под сходни Възложителят ще приеме доставки, свързани с доставянето на медицинска апаратура за лечебни заведения. 9. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна 10. Технически документи, брошури и каталози, от които да са видни параметрите на предлаганата от участника медицинска апаратура и нейното съответствие с изискванията на Възложителя, изброени в техническата спецификация 11. Ръководство за употреба на български език 12. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ. 13. Оригинал или нотариално заверено копие на оторизационно писмо от производителя на предлаганата медицинска апаратура или от упълномощено от него лице с правото участникът да търгува с негови продукти 14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 15. Ценово предложение. Всички посочени документи да се представят в оригинал или заверено от участника копие. Документите, които са на чужд език се представят и в официален превод на български език.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

10/09/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя в Деловодството на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД - град Дупница, ул. "Свети Георги" №2, в непрозрачен, запечатан плик, надписан, както следва: •Име на участника •Предмет на обявата •Адрес за кореспонденция •Телефон/факс •Електронен адрес. Достъп до документацията за участие ще бъде предоставен на всички заинтересовани участници на сайта на Възложителя - https://mbal.org/. Офертите ще бъдат отворени на 11.09.2019 г. от 11.00 часа в Административна сграда на лечебното заведение. Отварянето на офертите /действията по чл.97 от ППЗОП / е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, след представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/08/2019  (дд/мм/гггг)