Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2801-16375

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970946

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Даниела Желева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681429, E-mail: d.jeleva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/248.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

31906.05 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут: гр. Ямбол – с. Чарган - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 2 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол – с. Калчево - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 3 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Безмер - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция №4 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Завой –– Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол и обратно»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

09/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка е разделена на обособени позиции: Обособена позиция № 1 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут: гр. Ямбол – с. Чарган - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 2 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол – с. Калчево - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 3 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Безмер - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция №4 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Завой – Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол и обратно» Допълнителна информация за настоящата поръчка се съдържа в Изисквания към участниците за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява“ с предмет „Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции“, публикувани в специално обособен раздел за съответната поръчка в профила на купувача. Отварянето на офертите, в случай че в първоначално определения срок са получени най-малко три оферти ще се извърши на 10.09.2019 г. от 11:00 часа в стая 431 в сградата на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2019  (дд/мм/гггг)