Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

460

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Мария Милковска, България 4700, Смолян, Тел.: 0301-62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301-62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190829wkOU3439240.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Сключване на договор за задължителна застраховка “Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия”, съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, приета с ПМС № 208 от 25.09.2018 г."

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516500

Описание:

Застраховка "Професионална отговорност"


Срок за получаване на офертите

09/09/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Включените застрахователни покрития са: 1. Отговорността на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян – като юридическо лице за имуществени и неимуществени вреди, причинени от лица на които е възложила изпълнение на работа по упражняване на медицинската професия при или по повод изпълнението на тази работа, както и съдебните разноски по дела срещу дружеството за реализиране на тази отговорност; 2. Професионалната отговорност на застрахованите физически лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебно заведение. 3. При настъпване на застрахователно събитие в срока на полицата, лечебното заведение да има право на обезщетение независимо, че претенцията е предявена след изтичане срока на полицата.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2019  (дд/мм/гггг)