Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПИ-698

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Габриела Павлова, България 1000, София, Тел.: 02 8036034, E-mail: gpavlova@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/sybirane-na-oferti-s-objava-s-predmet-osigurja-207.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и Обособена позиция № 2: Обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48730000, 72700000

Описание:

Софтуерни пакети за защита
Услуги, свързани с компютърни мрежи


Срок за получаване на офертите

09/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок на изпълнение на поръчката: За обособена позиция № 1 - 12 (дванадесет) месеца, считано от 24.09.2019 г. За обособена позиция № 2 - 12 (дванадесет) месеца, считано от 30.11.2019 г. Предложената от участника цена следва да включва всички разходи за изпълнението на услугите по съответните обособени позиции. Условията и начина на плащане са подробно описани в приложените проекти на договори и за двете обособени позиции. Източник на финансиране: Бюджетни средства от предвидения за 2019 г. бюджет на ПРБ. Възможност за представяне на варианти - не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Възложителя изисква гаранция за изпълнение на договора по съответната обособена позиция в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратура на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номерът на протокола на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти и обособената позиция за която се внася гаранцията. б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно Приложение № 4 представен към настоящата документация и валидна най-малко 13 месеца от датата на сключване на договора. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, валидна най-малко 13 месеца от датата на сключване на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. Офертите се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по §2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедур

Дата на изпращане на настоящата информация

27/08/2019  (дд/мм/гггг)