BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-12-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Стефан Младенов №1, бл.31, За: Боряна Лозанова, България 1700, София, Тел.: 02 9493188, E-mail: b.lozanova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bgpost.bg/bg/zop/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електронни везни за нуждите на "Български пощи"ЕАД. Електронните везни са предназначени за измерване на пощенски пратки. Везните са с диапазон измерване от 3/6 кг., 6/30 кг. и до 60 кг. Общото количество на електронните везни 331 броя електронни везни общо за трите вида. Количествата електронни везни със съответния теглови обхват по структурни единици са крайни за доставка и не подлежат на преразпределение. Доставките следва да се осъществяват с превоз осигурен от Изпълнителя в структурни единици на „Български пощи“ ЕАД, посочени в техническите изисквания на възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38311000

Описание:

Електронни везни и принадлежности


Срок за получаване на офертите

29/08/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за изпълнение на доставките – на две партиди в рамките на 12 месеца: - първа партида – до 60 дни календарни дни след подписване на договора; - втора партида - след писмена заявка на възложителя в рамките на срока на договора. Везните да са електронни, с неавтоматично действие, с възможност за определяне на цената в зависимост от измерената маса; - Да са компактни, с вградено показващо устройство за оператора и изнесено над корпуса за клиента устройство за двуинтервалните везни 3/6 кг и 6/30 кг и само изнесено над корпуса показващо устройство за везните до 60 кг; - Да са с вградени клавиатура и основния интерфейс да бъде USB (възможност за Ethernet връзка), като остане и възможност за RS 232 за управление на минимум две външни устройства: РС (USB порт и сериен порт ), касов апарат, етикетиращ принтер или баркод скенер; - Да имат възможност за предаване по интерфейса на отчетеното тегло в диапазона от минималния до максималния товар; - Везните трябва да бъдат окомплектовани със захранване и интерфейсен кабел за връзка с компютър (USB кабел); - Обхват на везните: • двуинтервални везни 3/6 кг.; • двуинтервални везни 6/30 кг.; • електронни везни до 60 кг. - Стойност на проверовъчното скално деление е: • за двуинтервална везна 3/6 кг. – 1 г/2 г; • за двуинтервална везна 6/30 кг. – 2 г/10 г; • за везни до 60 кг. – 20 г. - Минимално измервано тегло (Min=5.е): • за двуинтервални везни 3/6 кг. – 5г/10 г; • за двуинтервални везни 6/30 кг. – 10 г/50 г; • за везни до 60 кг – 100 г. - Клас на точност на везните: ІІІ; - Работна температура: от – 10 °С до + 40 °С; - Ел. захранване на везната: • от електрическата мрежа, 220 V/6V, 9V, 12V или 24 V АС, през адаптер; • с вграден акумулатор, осигуряващ минимум 10 часа работа на везната без външно захранване; • Защитеност от околни електромагнитни и радиосмущения. - Влагоустойчивост и прахозащитеност; - Автоматично следене на нулата; - Размер на товароприемащата платформа: • за двуинтервални везни 3/6, 6/30 – не по-малък от 320 х 230 мм; • за везни до 60 кг. – не по малък от 450 х 600 мм. - Наличие на защита от механично претоварване с тегло по-голямо от максималния обхват на везната; - Автоматично изключване на везната при не използване след определено време; - Везните не трябва да са рециклирани или спрени от производство; - Всички материали се представят на български език, а тези на чужд език и в легализиран превод на български език. Критерий за възлагане на поръчката: икономически най-изгодна оферта въз основа на критерия „най-ниска цена“, която е сбор от произведенията на количеството електронни везни със съответния теглови обхват умножено по предложената единична цена. Предложените единични цени и обща цена за изпълнение на поръчката да бъдат представени до втория знак след десетичната запетая в лева без начислен ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/08/2019  (дд/мм/гггг)