Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РУО1-24644

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831903375

BG411, Регионално управление на образованието - София-град, ул. Аантим I №17, За: Вероника Кирилова, България 1303, София, Тел.: 02 9356060, E-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, Факс: 02 9883937

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ruo-sofia-grad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruo-sofia-grad.com/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37780 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30197630

Описание:

Хартия за печатане


Срок за получаване на офертите

10/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/08/2019  (дд/мм/гггг)