Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПИ-691

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, За: Мариан Вачевски, България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: mvachevski@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/sybirane-na-oferti-s-objava-s-predmet-izbor-na-200.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

52083 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“ Предметът на обществената поръчка включва: - изготвяне на становище относно съответствието на инвестиционните проекти с изискванията на Възложителя съгласно сключения договор за проектиране и техническата спецификация към него; - упражняване на строителен надзор за строежа; - осъществяване на контрол за количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството /инвеститорски контрол/; - осъществяване на контрол на строителните продукти, съгласно изискванията на чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ – по време на строителството на обекта; - цялостна координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация; - изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за строежа; - изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. и чл.176а от ЗУТ за площадковите мрежи и съоръжения, които съществено се засягат от ремонта.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

02/09/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага по реда, валиден за индивидуалната на Обособена позиция № 2 от следната поръчка: „Избор на Консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Избор на Консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София“; Обособена позиция № 2: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“. Общата прогнозна стойност на двете обособени позиции е в размер на 54 583 лв. без вкл. ДДС, както следва: Обособена позиция № 1 – 2 500 лв. без вкл. ДДС; Обособена позиция № 2 – 52 083 лв. без вкл. ДДС; Предвид гореизложеното Обособена позиция № 1 не е включена в настоящата обществена поръчка и същата ще се възложи чрез директно възлагане по реда на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Прокуратура на Република България. 2.Срок за изпълнение: 2.1.Срок за изготвяне на становище относно съответствието на инвестиционните проекти с изискванията на Възложителя съгласно сключения договор за проектиране и техническата спецификация към него - 10 кал. дни, считано от датата на съставяне на приемателно–предавателен протокол между Страните за предаване на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ от Възложителя на Изпълнителя. 2.2.Срокът за упражняване на строителен надзор, осъществяване на инвеститорски контрол и изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве се определя от времетраенето на строителните и монтажни работи, технологичния срок за окончателно оформяне на строителните книжа и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж. Срокът за изпълнение на СМР на обекта тече от подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (Приложение № 15), съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 2.3.Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и технически паспорт: 30 кал. дни след съставяне на Кон. акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, Консултантът изготвя и представя на В-ля окончателен доклад за извършените СМР и технически паспорт на строежа. 3.Финансирането на поръчката е с бюджетни средства на ПРБ. 4.Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 5.Условия и начин на плащане: По банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от И-ля, съгласно приложения проект на договор 6.Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от общата стойност на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по банкова сметка на ПРБ; б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора; в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 7.В-ят изисква солидарна отговорност от участниците в обединението – ако е приложимо. 8.В-ят изисква солидарна отговорност от участника, определен за изпълнител и третите лица, чиито ресурс е заявил, че ще ползва – ако е приложимо.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2019  (дд/мм/гггг)