Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

023-777

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083633

BG331, Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна, Марин Дринов № 55, За: Елена Панева, България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 643116

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/lekarstva-2019.aspx.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

67900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МУ-Варна, наричани в обявата „стоки“ съгласно приложена спецификация (Приложение № 1). Количеството на лекарствените продукти, се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като Възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност на договора. Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Срок на доставка след заявка: За регулярна поръчка - не по-дълъг от 4 (четири) дни от всяка конкретна заявка. За спешна поръчка - не по-дълъг от 2 (два) дни от всяка конкретна заявка. Доставените стоки следва бъдат със срок на годност не по-малък от 70% от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

30/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лева за доставки и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20% от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 67 900 лева без ДДС. Същата се възлага като част от обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна по две обособени позиции“: ОП №1 „Лекарствени продукти за хуманна употреба и дентална медицина“ и ОП№2 „Лекарствени продукти за ветеринарномедицинска употреба“; Общата стойност на обществената поръчка е в размер на 69900,00 лева без ДДС, разделена, както следва: ОП № 1 – 67900,00 лева (97,14% от общата стойност на поръчката); ОП№ 2 - 2 000,00 лева (2.86%). ОП № 1 се възлага по реда на чл.20, ал.3, т.2 във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява. Прогнозната стойност на ОП № 2 попада в приложното поле на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП и ще се възложи чрез директно възлагане. Отварянето на офертите ще се извърши на 02.09.2019г. от 15:00 часа в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с адрес ул. “Марин Дринов” №55.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/08/2019  (дд/мм/гггг)