Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-13-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Грета Стоева, България 1700, София, Тел.: 02949 3149, E-mail: g.stoeva@bgpost.bg, Факс: 02962 5329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

359771 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло


Срок за получаване на офертите

02/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да отговарят на изисквания по чл.194а, ал.1 и ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.12, ал.5, ал. 6 и ал.7 от ЗОП. На основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в настоящата поръчка при условие, че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. На основание чл.194а, ал.2 от ЗОП участникът, избран за изпълнител, трябва да докаже, че най-малко 70 на сто от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно положение и че същите ще са ангажирани в изпълнението на поръчката, както и че са изпълнени условията на чл. 12, ал. 6 от ЗОП. Достъп до документацията е предоставен на профила на купувача на "Български пощи" ЕАД с адрес http://www.bgpost.bg/bg/zop.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/08/2019  (дд/мм/гггг)