Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2255

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул.Александровска №26, За: Иванка Баева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: i.baeva@burgas.bg, Факс: 056 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.burgas.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39526.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

85571.75 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”, ГР. БУРГАС“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45313000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на асансьори и ескалатори


Срок за получаване на офертите

27/08/2019 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферти за участие могат да се подават до 17:15 ч. на 27.08.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, ул. "Александровска" 26. Получените оферти ще бъдат отворени и оповестени на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. на ул. "Александровска" 26, от комисия, назначена от Възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/08/2019  (дд/мм/гггг)