Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АП-03-23-276

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 120068166

BG424, Областен управител на област Смолян, бул. България 14, За: Недялко Живков Славов - областен управител, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60192, E-mail: governor@region-smolyan.org, Факс: 0301 62333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sm.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-3-zop/a3-0005314.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

145967.58 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Върбица от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр. Златоград - I етап”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45110000

Описание:

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи


Срок за получаване на офертите

27/08/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/08/2019  (дд/мм/гггг)