Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-44-12#1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880039

BG421, Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП Пловдив, ул. Скопие № 106, За: П. Караславов, България 4030, Пловдив, Тел.: 032 935615, E-mail: p.karaslavov@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=4041.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии, извън текущите ремонти на административните сгради на ТД на НАП Пловдив в гр. Пловдив. Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в отстраняване на непредвидени повреди, аварии и неизправности, възникнали при форсмажорни обстоятелства или при експлоатацията на административни сгради на ТД на НАП Пловдив в гр. Пловдив, които включват: тенекеджийски услуги, дърводелски услуги, стъкларски услуги, бояджиийски услуги, зидарски и мазачески услуги, услуги по подмяна (изкърпване) на настилки и облицовки, заваръчни и монтажни услуги, покривни - отстраняване на течове и последствията от тях, топлоизолационни и хидроизолационни услуги, услуги по ремонт на водно-топлообменни мрежи – отстраняване на течове по отоплителните инсталации, ремонт и/или подмяна на тръби, кранове, вентили, клапани, конвектори, радиатори и други видове технически услуги по отстраняване на непредвидени повреди и аварии, неупоменати по-горе. В случай на необходимост се осъществява доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на услугите по отстраняване непредвидени повреди, аварии и неизправности.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71356000

Описание:

Технически услуги


Срок за получаване на офертите

27/08/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея Технически спесификации, Изисквания за участие, Критерий за възлагане/оценка и методика за оценка, Образци и Проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача", рубрика "Събиране на оферти с обява или покана" на официалния сайт на Националната агенция за приходите - www.nap.bg . Оферти се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Скопие № 106, ет. 1, стая 110 - деловодството, в срок до 27.08.2019 г., 17,30 ч. Заседанието на назначената от възложителя комисия ще се състои на 28.08.2019 г. в 14,00 ч. в сградата на ТД на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Скопие № 106, ет. 10, стая 1010. Когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с три дни. След изтичане на удължения срок, възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от възложителя комисия ще проведе публично заседание от 14,00 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в сградата на ТД на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Скопие № 106, ет. 10, стая 1010. При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/08/2019  (дд/мм/гггг)