Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-34

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540027

BG422, ЮИДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Свиленград, ул.Цар Симеон Велики 42, За: Михаил Михайлов, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 71481, E-mail: dgs_svilengrad@abv.bg, Факс: 0379 71482

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3357.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1368 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Свиленград, предвидени в Наредба №3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

30/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 02.09.2019 г. от 13:30 часа в административната сграда на ТП ДГС Свиленград, ул. Цар Симеон Велики №42. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/08/2019  (дд/мм/гггг)