Версия за печат

BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1-2019

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000183053

BG313, Средно училище Христо Ботев, ул. Генерал Леонов 37, За: Силвия Маринова, зам. –директор на СУ „Христо Ботев“, гр.Враца, България 3000, Враца, Тел.: 092 622175, E-mail: hrbotev@mail.bg, Факс: 092 623549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://hristobotev.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/hristobotev-66/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Производство и доставка на закуски и доставка на плодове за учениците от I до IV клас на СУ “Христо Ботев” – гр. Враца за учебната 2019/2020 година.Доставката на хранителните продукти, предмет на обществената поръчка, има за цел да осигури качествено и в съответствие с нормативните и договорни изисквания обезпечаване храненето на учениците от 1 до 4 клас в СУ“Христо Ботев“, гр. Враца, за срока на изпълнение на договора. Обществената поръчка включва доставки в учебни дини на закуски и плодове за учениците от 1 до 4 клас, които предварително са заявяват и конкретизират по вид и количество.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55524000, 15300000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


Срок за получаване на офертите

26/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертите се подават в деловотството на СУ "Христо Ботев", град Враца, от 08:00 – 17:00 ч., всеки работен ден. 2. Краен срок за подаване на оферти 26.08.2019 г. - 17:00 ч. в деловотството на СУ "Христо Ботев", град Враца, ст. 202; 3. Отварянето на офертите ще се извърши на 02.09.2019 г. от 14:00 часа, в Аулата на трети етаж – 303 стая на СУ "Христо Ботев". На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. 4. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени чрез профила на купувача. 5. Ако в посоченият в обявата срок 26.08.2019 г. няма подадени оферти от минимум 3 участници, срокът за подаване се удължава с най-малко 3 дни, т.е. до 30.08.2019 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/08/2019  (дд/мм/гггг)