Версия за печат

BG-Хисаря

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-113

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471671

BG421, Община Хисаря, бул. Генерал Гурко № 14, За: инж. Д. Кьорлинска, България 4180, Хисаря, Тел.: 0359 33762585, E-mail: obhisar@hisar.bg, Факс: 0359 33762030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://hisar.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.hisar.bg/index.php/процедури-по-зоп/100-събиране-на-оферти-с-покана-или-обявa.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

174500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения, на улица „Никола Вапцаров” в участъка между Републикански път III-642 и улица „Васил Левски“ (между осови точки 87-76-75-35 по регулационния план на гр. Хисаря»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233000, 45231300

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

23/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изпълнението и финансирането на обекта ще се извърши на два етапа. През настоящата година ще се изпълни обем и изплатят средства в рамките на одобрените в бюджета на общината за финансова 2019 г., възлизащи на 150000 лв. Останалата част ще се изпълни и изплати през следващата 2020 г. след одобряване на средства за обекта в бюджета на община Хисаря. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два) от стойността на договора без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/08/2019  (дд/мм/гггг)