Версия за печат

BG-Червен бряг

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11-00- 214

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000414154

BG314, Община Червен бряг, ул. Антим I 1, За: инж. Евгения Петрова Николова - началник отдел ОП, България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92340, E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg, Факс: 0659 92351

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chervenbryag.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2013-02-22-08-36-20/2019/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

89291.35 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг - УПИ X – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

26/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг - УПИ X – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен“, съгласно договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001 7.007 0105 - С01/17.05.2019 г., сключен между Община Червен бряг и ДФ „Земеделие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Друга информация

Цялата документация, обявата, техническата спецификация и други документи свързани с обществената поръчка са достъпни на профила на купувача на Община Червен бряг.Офертите ще бъдат отворени на 27.08.2019 г., от 10:00 часа, в стая 105, ет.1 на Община Червен бряг, ул. „Антим I“ №1.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присътват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/08/2019  (дд/мм/гггг)