Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201450

BG331, Районна здравноосигурителна каса- Варна, Варна, бул. „Цар Освободител” 76 Г, За: Анатолий Кирчев Иванов, България 9000, Варна, Тел.: 052 689011, E-mail: varna@nhif.bg, Факс: 052 689013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1914.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3708.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на персонала на РЗОК - Варна от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: позиция № 1. Обслужване персонала на РЗОК Варна от служба по трудова медицина и позиция № 2. Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на РЗОК Варна“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

21/08/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 16:00 часа на 21.08.2019г. Отварянето на офертите ще се извърши на 23.08.2019г. от 11:00 часа в гр.Варна, бул. Цар Освободител №76Г, етаж 2, заседателна зала, РЗОК- Варна. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/1914 или в деловодството на РЗОК-Варна. Идентификационния номер на поръчката е 1914.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/08/2019  (дд/мм/гггг)