Версия за печат

BG-Рудозем

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-2019-0008

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Павлина Боюклиева - гл. експерт ЗОП, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/rekonstrukciya-na-detska-ploshtadka-ul-kap-petko-voivoda-gr-rudozem-nahodyashta-se-v-upi-hv-50-z-292.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

95532.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на детска площадка ул. "Кап. Петко войвода" гр. Рудозем" находяща се в УПИ ХVІІ-50 - за детска площадка, кв. 49 по плана на гр. Рудозем“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 26.08.2019 г. в 10:30 часа, в сградата на Община Рудозем, бул. България № 15, Заседателна зала, ет. 3.При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/08/2019  (дд/мм/гггг)