Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

815

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121267370

BG411, Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски № 18, За: Александър Вачаков - началник отдел УССИ на ВАС, България 1301, София, Тел.: 02 940333, E-mail: a.vachkov@sac.justice.bg, Факс: 02 940286

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sac.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://192.168.1.45/pages/bg/buyer-profilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за извършване на строителни дейности по надграждане на съществуващия парапет с височина 74,5 см/метален- ковано желязо и дървена ръкохватка / до височина 113,5 см.разположен от първия до последния етаж на съдебната сграда на Върховния административен съд, гр. София, ул.„Александър Стамболийски“ № 18,съгласно Инвестиционен технически проект, включващ части: Архитектура; Конструктивно становище; фаза ТП. Видовете и количеството СМР са подробно описани в Техническата спецификация и Инвестиционния технически проект. Техническата спецификация и Инвестиционния технически проект са неделима част от документацията за участие в поръчката и посочените в тях изисквания и условия са задължителни за участниците. Обектът е недвижима културна ценност с национално значение.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

12/08/2019 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/08/2019  (дд/мм/гггг)