Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД10-0010

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.08.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, гр. София, ул. Триадица 2, За: Михаела Тодорова, България 1051, София, Тел.: 02 8119608, E-mail: mtodorova@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Пълно сервизно обслужване, ремонт, презареждане и заверка на пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и закупуване на пожарогасители за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на Агенция за социално подпомагане“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50413200, 35111320, 35111000, 35113300, 35111500, 44423400, 44423450

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на пожарогасители
Преносими пожарогасители
Противопожарно оборудване
Инсталации, свързани с осигуряване на безопасност
Пожарогасителни системи
Сигнализационни табели и свързани с тях артикули
Указателни табелки


Срок за получаване на офертите

15/08/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съдържанието на офертите се представя в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху плика се отбелязва изрично: предметът на обществената поръчка; наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 54, ал. 2 ППЗОП на 16.08.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/08/2019  (дд/мм/гггг)