Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0022

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://shabla.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.info-m.eu/shabla/?cat=140.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

74894.82 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сградата на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и физкултурния салон“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

13/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава: 1. Да изпълни СМР/СРР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес в строителството, съгласно: • проекта за заснемане на обекта; • офертата с приложенията към нея; • действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; • правилата на ПКБ; 2. Да влага в строителния процес при изпълнението на СМР/СРР на обекта само нови, качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания на Европейския съюз и по БДС; 3. Да обезпечи работата си с необходимите машини и съоръжения; 4. Да съставя всички актове и протоколи по време на строителството, като използва образците на документи на ПКБ, съгласно проекта на договора. 5. Да осигури необходимите мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР по отношение на физически достъп и безпрепятственото ползване на сградата от учениците и персонала при изпълнението на СМР и провеждане на учебните занятия. 6. Да осигури необходимите мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР и на живущите в непосредствена близост до училището. 2. ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“: 2.1. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури наемане на регистрирани в ДБТ безработни, при реализиране на обекта, които са част от общия състав работници, при спазване на следните изисквания: a) При срок за изпълнение на договора за СМР 3 (три) месеца: - Осигурява 24 човекомесеца труд, положен от общия състав работници, за срока на изпълнение на договора за СМР, като поддържа на трудов договор 8 среден месечен брой работници на обекта; - Задължително осигурява 12 човекомесеца труд, положен от квалифицирани/неквалифицирани, наети от ДБТ безработни лица, за срока на изпълнение на договора за СМР, като поддържа на трудов договор 4 среден месечен брой безработни, наети от ДБТ за обекта. b) Броят на общия състав работници, в т. ч. и на квалифицирани/ неквалифицирани безработни лица са изчислени на база изготвената за обекта експертна оценка. 2.2. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски, на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; 2.3. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници; 2.4. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури застраховане (валидно за целия период на договора за СМР) по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, на всички работещи на обекта, включително и наетите безработни лица; Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 14.08.2019 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Шабла, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Община Шабла.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/07/2019  (дд/мм/гггг)