Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-12-00-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

BG411, Национална агенция за приходите, бул. Княз Александър Дондуков № 52, За: Р. Гигов, България 1000, София, Тел.: 02 98593532, E-mail: r.gigov@nra.bg, Факс: 02 98593099

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nap.bg/news?id=4019.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

9000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в тръбопроводните инсталации, в административните сгради на ЦУ на НАП, ТД на НАП ГДО и УЦ на НАП Банкя ” в три самостоятелни обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в тръбопроводните инсталации, в административните сгради на ЦУ на НАП, находящи се на адреси: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №52, гр. София, ул. „Врабча“ №23, гр. София, бул. „Христо Ботев“ №17 и гр. София, ул. „Славянска“ №4“; Обособена позиция №2: „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в тръбопроводните инсталации, в административната сграда на ТД на НАП ГДО, с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ №29“; Обособена позиция №3: „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в тръбопроводните инсталации, в сградата на УЦ на НАП Банкя с адрес: гр. Банкя, ул. „Кирил и Методий” №31“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71356000

Описание:

Технически услуги


Срок за получаване на офертите

09/08/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача", рубрика "Събиране на оферти с обява или покана" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Оферти се подават в деловодството на ЦУ на НАП, в гр.София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, до 17.30 ч. на деня, указан в раздел III от настоящата информация. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от възложителя комисия ще проведе публично заседание от 14:00 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в административната сграда на ЦУ на НАП в гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 52. При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/07/2019  (дд/мм/гггг)