Версия за печат

BG-Рудозем

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-2019-0007

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/rekonstrukciya-na-ul-akaciya-s-chepinci-obshtina-rudozem-287.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

152424.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция на ул. Акация, с.Чепинци, община Рудозем”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

12/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 13.08.2019 г. в 10:30 часа, в сградата на Община Рудозем, бул. България № 15, Заседателна зала, ет.3.При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/07/2019  (дд/мм/гггг)