Версия за печат

BG-Рудозем

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-2019-0006

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/rekonstrukciya-na-ulica-s-idn-05365-507-174-s-borie-286.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

79919.58 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция на улица с идн. №05365.507.174 с.Борие”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

09/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 12.08.2019 г. в 11:30 часа, в сградата на Община Рудозем, бул. България № 15, Заседателна зала, ет. 3 .При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/07/2019  (дд/мм/гггг)