Версия за печат

BG-с.Старо Оряхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП 19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120080

BG331, ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен, ул.Дунав №8, За: инж.Слави Златинов- зам.директор, България 9110, с.Старо Оряхово, Тел.: 05141 2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg, Факс: 05141 2358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlssherba.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oGs-dox.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

139358.46 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на текущи строително монтажни работи по сградата на «Голям ловен дом «Шерба» за нуждите на ТП ДЛС «Шерба»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45100000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по подготовка на строителната площадка


Срок за получаване на офертите

09/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 12.08.2019г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8

Дата на изпращане на настоящата информация

29/07/2019  (дд/мм/гггг)