BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

023-691

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083633

BG331, Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов – гр. Варна, Марин Дринов № 55, За: Елена Панева, България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 643116

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/goriva-2019.aspx.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09132100, 09133000, 09134200

Описание:

Безоловен бензин
Втечнен нефтен газ (ВНГ)
Дизелово гориво


Срок за получаване на офертите

05/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 06.08.2019г. от 11:00 часа в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с адрес ул. “Марин Дринов” №55

Дата на изпращане на настоящата информация

26/07/2019  (дд/мм/гггг)