Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

05-11-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: Емил Димитров - ръководител отдел Информационно обслужване, дирекция Административно-финансово и информационно обслужване, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 02 8079979, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/303.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

,,Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни и интернет трафик и на междуградска свързаност (MAN) за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64216110

Описание:

Услуги по електронен обмен на информация


Срок за получаване на офертите

26/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени от назначена от Възложителя комисия в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“, на адрес: гр. София - 1574, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала на 29.07.2019 г. в 15:00 часа. Комисията ще отвари офертите по реда на тяхното постъпване и ще обяви ценовите предложения. При извършването на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие, съответно ще бъде определена нова дата за отваряне на постъпилите оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/07/2019  (дд/мм/гггг)