Версия за печат

BG-БУРГАС

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-00-91

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0000568141424

BG341, ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ, ГР. БУРГАС УЛ. ШЕЙНОВО 24, ЕТАЖ 1 СТАЯ 6, За: ИНЖ. ТИНА ПИСАРОВА ИНЖ. СТАНИМИР МАРИНСКИ, България 8000, БУРГАС, Тел.: 056 840801, E-mail: obshtinski_imoti_bs@abv.bg, Факс: 056 840801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://imoti.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://imoti.burgas.bg/bg/news/view/2/23.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

215000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА, ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ И ВИК МРЕЖИ, СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО, УПИ I, КВ. 31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

01/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на профила на купувача на възложителя. Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Офертите се подават в деловодството на ОП „Общински имоти”, гр. Бургас, ул. „Шейново” №24, ет. 1, стая № 6, в срока посочен в настоящата обява. Документите, свързани с участието в настоящата поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител-лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност и електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се подава оферта.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/07/2019  (дд/мм/гггг)