Версия за печат

BG-Айтос

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-09-33

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540134

BG341, Държавно Горско стопанство Айтос /Териториално поделение на ЮИДП-ДП гр.Сливен/, гр.Айтос, ул.Х.Димитър, №9, За: Стоян Стоянов, България 8500, Айтос, Тел.: 0886 881212, E-mail: st.stoqnov@abv.bg, Факс: 0558 22250

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3298.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22820000 (TA31)

Описание:

Формуляри (За формуляри )


Срок за получаване на офертите

30/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изработка и доставка на: 1. Разрешителни за групов лов по образец утвърден от изпълнителния директор на ИАГ съгласно Заповед №654/10.07.2018 г. – Приложение №1- 5 броя; 2. Разрешителни за групов лов в ловностопанските райони предоставени на лицата по чл. 30, ал. 1 от ЗЛОД по образец утвърден от изпълнителния директор на ИАГ съгласно Заповед №654/10.07.2018 г. – Приложение №1 - 30 броя; 3. Разрешителни за индивидуален лов по образец утвърден от изпълнителния директор на ИАГ съгласно Заповед №654/10.07.2018 г. – Приложение №2 – 6 броя; 4. Разрешителни за индивидуален лов в ловностопанските райони предоставени на лицата по чл. 30, ал. 1 от ЗЛОД по образец утвърден от изпълнителния директор на ИАГ съгласно Заповед №654/10.07.2018 г. – Приложение №2- 120 броя; 5. Констативен протокол за нарушения съгласно образец към заповед № 356/07.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на типове образци на бланки по НКОГТ - 20 броя; 6. Дневник на горския надзирател - 35 броя. 7.Акт съгласно образец към Заповед № 356/07.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на типове образци на планки по НКОГТ- 30 броя. 8. Разписка за отговорно пазене съгласно образец към заповед № 356/07.06.2012 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на типове образци на бланки по НКОГТ- 10 броя. 9.Разрешителни за достъп до горските територии ( прил. 1 към чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/30.01.2012 год)- 5 броя. 10. Разрешителни за достъп до горските територии ( прил. 2 към чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/30.01.2012 год) -2 броя. 11. Превозен билет за транспортиране на недървесни горски продукти Заповед № 378/25.04.2013 год. на Изпълнителна агенция по горите.- 2 броя. 12.Позволително за ползване на недървесни горски продукти – коледни елхи, зеленина, дрянови клонки 1м., смола, борина, сено, кори, лико, семена, лишеи, мъхове, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч и лечебни растения по закона за лечебните растения Приложение 1 от Заповед № РД 49-144/25.04.2013 год. на МЗХ -2 броя. 13. Позволително за ползване на недървесни горски продукти – гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения (извън списъка за лечебните растения по Закона за лечебните растения) или части от тях Приложение 2 от Заповед № РД 49-144/25.04.2013 год. на МЗХ. -2 броя. 14. Регистър на проведените сечи Образец по чл. 63 от НСГ ; Заповед № 814/17.11.2015 год. на Изпълнителна агенция по горите-2 броя. В началото на всеки формуляр от ляво да бъде изписано: ТП „Държавно горско стопанство Айтос“, БУЛСТАТ 2016176540134, Дан. № BG201617654, от дясно: Директор ТП „ДГС Айтос“. Най-отдолу на всеки формуляр да бъде изписано: * С полагането на подписите си по-горе, лицата декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани и съхранявани от ТП „ДГС Айтос“ във връзка с настоящото административно производство. Посочените по вид формуляри са прогнозни и неизчерпателно изброени по видове. Възложителят ще заявява периодично и в различен обем от посочените в техническата спецификация формуляри, като си запазва правото да не заявява от всички видове и брой формуляри, както и да заявява за изработване и доставка и други неупоменати в спецификацията формуляри в рамките на прогнозната стойност на поръчката. Изработката и доставката на заявените за изработване формуляри и бланки следва да се извършва в срок до 7 (седем) календарни дни от получаване на съответната заявка от Изпълнителя направена по имейл. В заявката ще бъдат упоменати вида и броя на заявените формуляри. В предложената цена следва да са включени и разходите по доставката на формулярите до адреса на Възложителя, както и разходите за всички материали необходими за изработването им. Избраният изпълнител ще изготвя формулярите със собствени средства.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/07/2019  (дд/мм/гггг)