Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

03-10-90

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Теодора Трифонова-Найденова, отдел Обществени поръчки, България 1080, София, Тел.: 0887 655056, E-mail: ttrifonova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/dostavka-montaj-i-vuvejdane-v-eksploataciia-na-8-osem-broia-stacionarni-elektronni-sistemi-s.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48719.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 /осем/ броя стационарни електронни системи с фискална памет (ЕСФП) към модулните инсталации за дизелово гориво в поделенията на “БДЖ – Пътнически Превози” ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30142000

Описание:

Изчислителни машини за водене на счетоводство и касови апарати с фискална памет


Срок за получаване на офертите

22/07/2019 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 /осем/ броя стационарни електронни системи с фискална памет (ЕСФП) към модулните инсталации за дизелово гориво в поделенията на “БДЖ – Пътнически Превози” ЕООД” с 3 /три/календарни дни, считано от деня, следващ изтичането на първоначално определения срок, визиран в обява № 03-10-90/08.07.2019 г. Срокът се удължава, тъй като в първоначално определения срок не са получени минимално изискуемите по закона три оферти. След изтичането на срока, посочен в Раздел III oт настоящия документ, възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Място, дата и час на отваряне на офертите: 23.07.2019 г., 10:00 ч. в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3.На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/07/2019  (дд/мм/гггг)