Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

023-658

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083633

BG331, Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна, ул. „Марин Дринов” №55, За: Елена Панева, България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 643116

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/procedurure-after_15_04.aspx.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на реконструкция на съществуващата вътрешна канализационна мрежа в Университетски медико-дентален център към Факултет „Дентална медицина“. Канализационната мрежа извежда използвани води от общо 48 налични дентални стола и следва да се групира в 6 вертикални нови тръбопровода ф 50 с обща дължина 200 л.м., стигащи до сутерена, където ще бъдат включени компенсаторни съдове и амалгамни сепаратори центробежен тип. Видовете и количеството строително-ремонтни работи (СРР) са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

30/07/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 31.07.2019 г. от 14:00 часа в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, ул. "Марин Дринов" №55.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/07/2019  (дд/мм/гггг)