Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113055670

BG414, Областна администрация - Перник, 2300, За: Михаела Асенова и арх. Екатерина Петрова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649932; 076 649943, E-mail: oblast@pk.government.bg, Факс: 035976 604755

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pk.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/oblPernik.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

143393.88 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПОЗИЦИЯ № 1 „ПОДМЯНА НА ВТОРАТА АСАНСЬОРНА УРЕДБА ВЪВ ВХОД "Б" НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПЕРНИК" - ПО ПРОЕКТ КРАСИВА БЪЛГАРИЯ ПОЗИЦИЯ № 2 "ФИНАНСИРАНА ОТ ОА ПЕРНИК"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

26/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката може да бъде изпълнена от един Изпълнител, избран и за двете позиции. Не се позволява разделение на поръчката

Дата на изпращане на настоящата информация

16/07/2019  (дд/мм/гггг)