BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ФС-18-90

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Иван Кръстев, Людмила Чудилова, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147750; 02 8147752; 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18130000

Описание:

Специални работни дрехи


Срок за получаване на офертите

22/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профил на купувача" на електронната страница на Държавна агенция "Национална сигурност". Оферти се подават на адрес: Държавна агенция „Национална сигурност”, гр. София, бул. „Черни връх” № 45. Заседанието на назначената от възложителя комисия за отваряне на офертите ще се проведе на 24.07.2019 г. от 10:00 часа, в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност”, в съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/07/2019  (дд/мм/гггг)