Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-14-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, район р-н Триадица, бул. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ No 52 А, За: Весела Симидчиева, България 1431, София, Тел.: 02 9159452, E-mail: vsimidchieva@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?i_id=7&yr=2019.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МОНИТОРИ ЗА ИНТЕНЗИВНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ “

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

23/07/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Датата и часа на отваряне на получените оферти - на следващият работен ден, след изтичане срока за събиране на оферти в 14:00 часа. Комисията, назначена за разглеждане и оценка на получените оферти, отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При разглеждането и оценката на получените оферти могат да присъстват лицата, представляващи участниците или техни упълномощени лица. Приложение към настоящата обява са техническата спецификация на Възложителя, проект на договор и образци на документи Информацията относно обществената поръчка е достъпна на профила на купувача на ел. адрес: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/?yr=2019

Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2019  (дд/мм/гггг)