Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ - 74425

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Станислава Стойнева, България 1000, София, Тел.: 02 91451807, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-INV_4_BG..


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

49024 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорите и съоръженията в сградите – собственост на БНБ в град София и страната, по обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори


Срок за получаване на офертите

19/07/2019 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

„Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьорите и съоръженията в сградите – собственост на БНБ в град София и страната, по обособени позиции“ Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособените позиции са, както следва: Обособена позиция № 1 – „Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьори и съоръжения в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7“; Обособена позиция № 2 – „Следгаранционно абонаментно поддържане на съоръжение в Касово подразделение на БНБ – гр. Плевен“; Обособена позиция № 3 - „Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьори и съоръжения в Почивна база на БНБ– гр. Приморско; Обособена позиция № 4 – „Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьори и съоръжение в сградата на Почивна база на БНБ „Ралица” в к.к. „Св. Св.Константин и Елена” – гр. Варна“ Обособена позиция № 5 – „Следгаранционно абонаментно поддържане на съоръжение в Касово подразделение на БНБ – гр. Бургас“; Важно!!! Участниците следва да подават оферти единствено по обособена позиция № 1. Обособени позиции № 2, № 3, № 4 и № 5 ще бъдат възложени по реда на индивидуалната им стойност (по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 22.07.2019 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/07/2019  (дд/мм/гггг)