Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

128

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул.България №32, ет.2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Христина Милева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74370; 0379 74359, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379 74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/smr-na-pensionerski-klub/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

22500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е СМР на Пенсионерски клуб в УПИ III-1713,кв.121 А, по плана на гр. Свиленград. Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС(Образец №8.1)-неразделна част от документацията.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 29.07.2019г. в 10:30ч. часа в малката заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.2. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/07/2019  (дд/мм/гггг)