Версия за печат

BG-Септември

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

9600-

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG421, Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ива Дачева, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/201-96-00-12-19.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

31000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

15/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 1 (един) % от стойността на договора за обособената позиция без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми: • парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF; • банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя; • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато гаранцията се представя под формата на парична сума, тя трябва да е постъпила реално в банковата сметка на възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Когато гаранцията за изпълнениесе представя под формата на банкова гаранция, тя трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция по образец на банката – издател, като съдържанието й предварително се съгласува от възложителя; 2. да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по договора за обществена поръчка; 3. да бъде със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане срока на договора за обществена поръчка и приемане на пълния обем извършена работа. Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на застраховка, изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на възложителя, в която последният е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер). Застраховката трябва да отговаря на следните изисквания: 1. да обезпечава изпълнението на конкретния договор чрез покритие на отговорността на изпълнителя; 2. да бъде със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане срока на договора за обществена поръчка и приемане на пълния обем извършена работа. Преди подписване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, според избраната от него форма на гаранцията представя: • платежния документ за внесената по банков път сума или копие/извлечение на документ за извършено плащане чрез интернет (онлайн) банкиране; • оригинал на банковата гаранция; • оригинал на застрахователна полица. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнениесе уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.07.2019 г. от 09:00 ч. в Заседателната зала, находяща се в община Септември, град Септември, ул. „Ал. Стамболийски” № 37а. На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за представяне на оферти от участниците с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на повторно удължения срок, възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2019  (дд/мм/гггг)