Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10-05-16-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Пенчо Петков–зам. директор на Клон –ТП Пристанище Русе на ДППИ, България 7000, Русе, Тел.: 082 818994, E-mail: p.petkov@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/302.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на обезпрашителна мобилна установка за товаро-разтоварни дейности на насипни товари от ЖП състави на Пристанищен терминал Русе-запад“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42417300

Описание:

Оборудване за транспортни ленти


Срок за получаване на офертите

16/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пристанищен терминал Русе–запад е разположен в западната промишлена зона на град Русе на десния бряг на река Дунав между км 497,625 до км 495,920 по речния километраж. Състои се от два участъка, разположени от двете страни на вътрешния воден басейн (лиман). На територията на пристанищния терминал се извършва товаро-разтоварна дейност на насипни товари /торове, зърно и др./ по схемата ЖП състави /специализирани вагони/ – транспортна лента – трюм на кораб. При извършването на тази дейност се отделя голямо количество прах, вследствие вида на товара, нивото на водата в лимана, скоростта на вятъра. При разтоварване на изкуствени торове, съгласно предоставената информация за идентификация на опасностите от фирмите производители, силната запрашеност води до сериозно увреждане на очите на работещите, наслояването от този прах по техниката и след овлажняването му води до корозия по техниката и съоръженията. Предложението е свързано с подобряване на условията на труд и намаляване на риска за здравето на операторите, извършващи товаро-разтоварна дейност на насипни товари от вагони на плавателни съдове чрез лентов транспортьор и намаляване на отделените от тази дейност количества прах. С монтирането на мобилна обезпрашителна установка се цели намаляване емитирането на прахови частици, снижаване степента на замърсяване на околната среда и не на последно място подобряване условията на труд за работещите.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2019  (дд/мм/гггг)