Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-21

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201465

BG321, Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, ул. Ивайло 2, За: Златко Дешев, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 611242, E-mail: tarnovo@vtn.nhif.bg, Факс: 062 611202

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.nhif.bg/page/1142.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК - Велико Търново от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с 2 обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Обслужване на персонала на РЗОК - Велико Търново то служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Велико Търново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000, 85145000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

11/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалния срок за подаване на оферти за двете обособени позиции е удължен до 17:30 ч. на 11.07.2019 г. Отварянето и разглеждането на офертите и по двете обособени позиции ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 ППЗОП на 12.07.2019 г. от 14:00 часа в сградата на РЗОК - Велико Търново, ул. "Ивайло" № 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2019  (дд/мм/гггг)