Версия за печат

BG-гр. Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

BG333, Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1 , ет.2, За: Ат. Атанасова, Нели Борисова, адв. Евг. Гандев, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@sidp.bg, Факс: 054 833123

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sidp.bg/str-nadzor-2019/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Процедура провеждана по реда на глава 20 от ЗОП – събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с обект - услуга и с предмет: „Избор на изпълнител за: 1. Услуги по изработване на комплексни доклади за оценка съответствието на инвестиционни проекти за 7(седем) броя горски автомобилни пътища и 2. Услуги по упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежи на 8(осем) броя горски автомобилни пътища на територията на СИДП ДП Шумен, включващи: 2.1. Изпълнение на дейности по упражняване на строителен надзор на етап изпълнение на строежа; 2.2. Изпълнение на дейности по упражняване на строителен надзор на заключителен етап на строежа; 2.3. Изпълнение на дейности по упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, за 8 (осем) самостоятелни обекта както следва: Обект №1 Горски автомобилен път (ГАП) „БИСД Крепча“ 2314 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Черни лом“ гр. Попово. Обект №2 Горски автомобилен път (ГАП) „БИРП Кьостата“ 3811 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел. Обект №3 Горски автомобилен път (ГАП) „Клепалото - Стублицата“ 4100 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДЛС Шерба“ с. Старо Оряхово. Обект №4 Горски автомобилен път (ГАП) „Житница“ 2500 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДГС Добрич“ гр. Добрич. Обект №5 Горски автомобилен път (ГАП) „Венец - Дъбрава“ 1420 л.м. (основен ремонт) – ДГТ на ТП „ДЛС Паламара“ с. Венец. (БЕЗ УСЛУГА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ). Обект №6 Горски автомобилен път (ГАП) „Припека“ 5830 л.м. (ново строителство) – ДГТ на ТП „ДГС Върбица“ гр.Върбица. Обект №7 Горски автомобилен път (ГАП) „Елешница“ 9340 л.м. (основен ремонт) – ДГТ на ТП „ДГС Цонево“ с. Цонево. Обект №8 Горски автомобилен път (ГАП) „Кьостата 2“ 1729 л.м. (основен ремонт) – ДГТ на ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел, подробно посочени от възложителя в изискванията и техническата спецификация на документацията на процедурата“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000, 71312000

Описание:

Строителен надзор
Консултантски инженерни услуги в строителството


Срок за получаване на офертите

15/07/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен и безплатен достъп до документацията по обявената процедура е предоставена от възложителя, като същата е публикувана в досието на поръчката в профила на Възложителя посочн по- горе в раздел "адрес на офила на купувача" от настоящата информация Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши на 16.07.2019 г от 13,00 часа. в заседателната зала на ЦУ на СИДП ДП Шумен, гр. Шумен, ул. Петра №1, ет.4

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2019  (дд/мм/гггг)